گلهای جاویدان


(تقدیمی از طرف حامیان موسیقی اصیل؛ مخاطبان ندای گلها)

آقای غلامحسین عبدالوند
1   گلهای جاویدان 001 - روحبخش ...

Size: 26.1 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

2   گلهای جاویدان 002 - عبد العلی وزیری ...

Size: 29.4 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

3   گلهای جاویدان 003 - عبد العلی وزیری ...

Size: 27.8 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

4   گلهای جاویدان 004 - عبد العلی وزیری ...

Size: 29.1 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

5   گلهای جاویدان 005 - عبد العلی وزیری ...

Size: 23.1 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

6   گلهای جاویدان 006 - عبد العلی وزیری ...

Size: 21.8 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

7   گلهای جاویدان 017 - بنان ...

Size: 37.7 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

8   گلهای جاویدان 018 - عبد العلی وزیری ...

Size: 17.5 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

9   گلهای جاویدان 019 - عبد العلی وزیری ...

Size: 26.7 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

10   گلهای جاویدان 019 - بنان ...

Size: 41.4 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
---------------------------

11   گلهای جاویدان 022 - ینان ...

Size: 23.6 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

12   گلهای جاویدان 029 - عبد العلی وزیری ...

Size: 25.2 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

13   گلهای جاویدان 038 - بنان ...

Size: 38.1 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

14   گلهای جاویدان 091 - بنان ...

Size: 30.8 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

15   گلهای جاویدان 098 - بنان ...

Size: 32.5 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

16   گلهای جاویدان 118 - بنان، پروانه ...

Size: 26.7 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

17   گلهای جاویدان 119 - قوامی ...

Size: 39.6 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

18   گلهای جاویدان 126 - قوامی ...

Size: 44.4 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

19   گلهای جاویدان 132 - بنان، قوامی ...

Size: 16.1 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

20   گلهای جاویدان 133 - فاخته ...

Size: 41.1 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

21   گلهای جاویدان 136 - بنان، قوامی ...

Size: 40.3 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

22   گلهای جاویدان 138 - بنان ...

Size: 41.4 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

23   گلهای جاویدان 140 - فاخته ...

Size: 43.9 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

24   گلهای جاویدان 141 - گلپایگانی ...

Size: 42.9 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

25   گلهای جاویدان 147 - قوامی، گلپایگانی ...

Size: 43.0 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

26   گلهای جاویدان 150 - گلپایگانی ...

Size: 43.9 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

27   گلهای جاویدان 151 - گلپایگانی ...

Size: 39.8 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

28   گلهای جاویدان 152 - قوامی، شهیدی ...

Size: 23.5 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

29   گلهای جاویدان 156 - شهیدی ...

Size: 26.2 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

30   گلهای جاویدان 157 - قوامی، گلپیگانی ...

Size: 25.1 Mb      Server: 4.Shd         ..........  Download
---------------------------